Školský psychológ

IG_3vlna_ipcko-01https://gymsladka.sk/wp-content/uploads/2021/09/IG_3vlna_ipcko-01.png

GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA KRUPINA

M.R. Štefánka 8, 963 01 KRUPINA tel.: 045 / 55 19 212, e-mail gaska@gymsladka.sk

Plán práce – školský psychológ

 

Základné činnosti školského psychológa počas školského roka 2020/2021

 

 • poskytovanie konzultácie žiakom, pedagógom a rodičom
 • riešenie porúch žiakov v správaní
 • riešenie a monitoring problémov žiakov v učení (sledovanie žiakov s poruchami učenia, hospitácie na vyučovacích hodinách, spolupráca s CPPPaP)
 • spolupráca s CPPPaP v rámci organizovania besied a prednášok pre žiakov
 • riešenie problémov vo vzťahu učiteľ – žiak, žiak- rodič,…
 • riešenie problémov spojených so záškoláctvom
 • riešenie narušených vzťahov v triede
 • pomáhať pri zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania
 • aktívne reagovať na aktuálne potreby, prednášková činnosť pre žiakov, v prípade potreby pre aj pedagógov a rodičov
 • prevencia drogových závislostí v spolupráci s koordinátorom
 • prevencia šikany a kyberšikany v spolupráci s koordinátorom

 

Rozpis pracovnej činnosti

 

 • administratívna práca
 • individuálna prípadová práca so študentami
 • účasť na vyučovacích hodinách
 • preventívne činnosti
 • konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a pedagógov

 

Plán práce školského psychológa

 

 

September

 1. Vypracovanie plánu práce.
 2. Zúčastnenie sa na hodinách vo všetkých 1. ročníkoch (základné informácie o práci školského psychológa pre žiakov).
 3. Nadviazanie spolupráce s CPPPaP Krupina a koordinátorom prevencie.
 4. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Október

 1. Účasť na plenárnom rodičovskom združení (základné informácie o práci školského psychológa pre žiakov, aj rodičov).
 2. Účasť na triednych rodičovských združeniach (podľa potrieb a požiadaviek tr. učiteľov).
 3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 4. Prevencia šikany a kyberšikany v spolupráci s koordinátorom prevencie.
 5. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

 

November

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Mapovanie situácie drogovej problematiky prostredníctvom dotazníkov v spolupráci s koordinátorom prevencie.
 3. Dotazník adaptácie pre prvé ročníky.
 4. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému
 5. Školská mediácia s pedagógmi „ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“.

December

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Prevencia protidrogovej činnosti premietanie filmu a následná beseda.
 3. Rovesnícka mediácia so žiakmi „ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“.
 4. Pozorovania na hodinách, kde sa nachádzajú žiaci s ŠVPU a pozorovania na hodinách s problematickými žiakmi, prípadne na vyžiadanie učiteľov.
 5. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

 

Január

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Rovesnícka mediácia so žiakmi „ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“.
 3. Pozorovania na hodinách, kde sa nachádzajú žiaci s ŠVPU a pozorovania na hodinách s problematickými žiakmi, prípadne na vyžiadanie učiteľov
 4. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

Február

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Účasť na podujatí The Dark trip. Následné diskusie v každej triede v malých skupinách.
 3. V triedach s problematickým kolektívnom – práca s diagnostickým materiálom- sociometria.
 4. Aktivita a práca so žiakmi podľa aktuálneho problému.

 

Marec

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Aplikácia programu „ Ako sa učiť na ústne maturity“ pre končiace ročníky.
 3. Alkohol ako nebezpečná legálna droga – beseda s koordinátorom a školským psychológom.
 4. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

 

Apríl

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Aplikácia programu „ Ako sa učiť na ústne maturity“ pre končiace ročníky.
 3. Prevencia drogových závislostí a užívania legálnych a nelegálnych drog – prevencia v spolupráci s CPPPaP Krupina.
 4. Pozorovania na hodinách, kde sa nachádzajú žiaci s ŠVPU a pozorovania na hodinách s problematickými žiakmi, prípadne na vyžiadanie učiteľov.
 5. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

 

Máj

 1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Prevencia obchodovania s ľuďmi – spolupráca s CPPPaP Krupina a koordinátorom prevencie.
 3. Podpora žiakov pri maturite.
 4. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.

 

 

Jún

 1. Konzultácia s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 2. Aktivita a práca so žiakmi, podľa aktuálneho problému.
 3. Vyhodnotenie spolupráce s koordinátorom prevencie.
 4. Vypracovanie vyhodnotenia na koncoročnú klasifikáciu.

 

Mgr. Veronika Zeljenková, školská psychologička

 

 

 

 

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close