O škole

Stručná charakteristika školy

Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine je všeobecnovzdelávacia vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. 8-ročné gymnázium je študijný odbor nový, ale o to progresívnejší. Kladie dôraz hlavne na štúdium cudzích jazykov – čo deklaruje aj svojím zameraním. Žiaci si majú možnosť zvoliť zo 4 svetových jazykov ( ANJ, FRJ, NEJ, RUJ). Prvý cudzí jazyk – ANJ sa zavádza už od prímy, druhý od tercie. Nezabúdame ani na počítačovú gramotnosť. Študenti majú už od prímy zavedený predmet informatika, v rámci ktorého dokonale zvládnu prácu s počítačom na vysokej úrovni. Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v rôznych regionálnych súťažiach aj v rámci okresu prípadne i kraja.

 Študijné odbory:   

7902 J gymnázium

7902500 gymnázium 4 – ročné

7902573 gymnázium 8 – ročné

 Nároky na prijatého žiaka

Do 4. ročného gymnázia sú prijímaní žiaci, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ. V kritériách na prijatie je zohľadnený prospech dosiahnutý v posledných ročníkoch ZŠ, výsledky Monitoru zo SJL a MAT. V školskom roku 2008/09 sa neotvorila príma osemročného gymnázia. Je to dôsledok útlmu tohto typu škôl na základe dlhodobého plánu MŠ.

 Učebný plán

Vyučovací proces sa realizuje v zmysle učebných plánov, ktoré boli schválené MŠ. V učebných plánoch prevláda teoretická výuka. Teoretické vedomosti sú aplikované v praktických cvičeniach a  v  seminároch hlavne v  prírodovedných predmetoch a v informatike. Gymnázium je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje žiakov predovšetkým na vysokoškolské štúdium. Dbá o jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom, usiluje sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka, vychováva ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Formuje jeho intelektuálny a mravný rozvoj, poskytuje estetickú, etickú, náboženskú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č.245/2008 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva SR č.318/2008 z 23.júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška Ministerstva školstva SR č.405/2009 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close