Prijímacie skúšky

Kritéria PS 2020/2021

kritériá

PS_termínovnik

Pokyny ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu – na adrese:
!!! ucimenadialku.sk !!!

 

Podanie prihlášky na strednú školu je v termíne do 15. mája 2020. O priebehu prijímacích skúšok budeme informovať po zverejnení pokynov Ministerstva školstva SR.

 

Všeobecné informácie_prijímacie konanie

Obsah učiva zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

 Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Štvorročný vzdelávací program

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa VZN BBSK č. 34/2017 je stanovená jedna trieda 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý v školskom roku 2019/2020 získal nižšie stredné     vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia podajú do 10. apríla 2020 prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Na prihláške uvedú termín prijímacej skúšky. Riaditeľka pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Prijímacie skúšky uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa budú konať v dňoch 11. mája 2020 (pondelok) a 14. mája 2020 (štvrtok) v budove Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine.

 Kritériá prijatia uchádzačov

 A/ Bez prijímacej skúšky bude prijatý ten uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra, matematika) úspešnosť najmenej 90 % . Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

 B/ Uchádzači, ktorí nesplnia kritérium prijatia bez prijímacej skúšky, vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Písomná forma bude podobná forme Testovania 9 –2020. Ich náplňou bude obsah a rozsah učiva uvedených predmetov podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole –ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov, ktorý pozostáva z bodov:

 1. Za výsledky prijímacej skúšky

– zo slovenského jazyka a literatúry – percentuálny  zisk z testu sa premení na body v celkovom skóre (napr.85% = 85 bodov)

– z matematiky – percentuálny  zisk z testu sa premení na body                v celkovom skóre (napr.85% = 85 bodov)

 1. Preferenčné body za prospech na ZŠ budú pridelené podľa koncoročných známok za 7. a 8. ročník a polročných známok v 9. ročníku uvedených na prihláške nasledovným spôsobom:
  Za priemer 1,00 bude udelených 100 bodov, za každú dvojku  sa odrátajú 2 body, za každú trojku budú odrátané 4 body, a za každú štvorku sa odráta 10 bodov.
 1. Preferenčné body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ budú pridelené podľa percentuálnej úspešnosti, napr. SJL 77% = 77 bodov, MAT 53% = 53 bodov.
  Maximálny počet preferenčných bodov za celoslovenské testovanie je 180.
 1. Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené za 1., 2. a 3. miesto krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád (MAT, FYZ, BIO, CHE, GEG, DEJ, OAJ, ONJ, OFJ, ORJ, OSJL) nasledovne:

 

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto
krajské 15 10 5
celoslovenské 20 15 10

Body budú pridelené za najvyššie dosiahnuté  umiestnenie v olympiáde v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

Umiestnenia  na medzinárodných  súťažiach  sa  budú  posudzovať rovnako ako umiestnenia na celoslovenských súťažiach.
Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 40.

Body za olympiády a iné súťaže budú udelené za umiestnenie v 8. ročníku ZŠ (školský rok 2018/2019) a 9. ročníku ZŠ (školský rok 2019/2020). Uchádzač ich získava v každom predmete v danom období za najvyššie umiestnenie.

Body za olympiády a iné súťaže sa budú udeľovať na základe diplomu alebo potvrdenia, ktoré treba predložiť do 20. 4. 2020. Na potvrdení alebo diplome musia byť uvedené presné údaje: meno a priezvisko žiaka, pomenovanie olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, právoplatný podpis a pečiatka.

 1. Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať najneskôr v deň konania prijímacej skúšky hodnoverným dokladom. Rozumie sa tým výsledková listina alebo diplom (prípadne fotokópia) znejúci  na meno a  priezvisko uchádzača  s uvedeným dátumom udelenia, opatrené pečiatkou  ZŠ  a  podpisom jej  riaditeľa. Budú akceptované aj výsledky uvedené v prihláške.
 2. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na  základe súčtu bodov  získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov a pridelených preferenčných bodov. Maximálny počet bodov je 740.
 3. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získal minimálne 60 bodov, resp. samostatne v každom teste zo SJL a MAT minimálne 30 bodov.
 1. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:
  •  prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona)
  •  v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku z matematiky,
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
  • preferenčné  body za úspechy v súťažiach,
  • výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • preferenčné  body za  prospech na ZŠ
 1. Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu). Prijímacia komisia zostaví zoznam uchádzačov v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Poradie uchádzačov bude zverejnené pod prideleným číselným kódom. Riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky. V prípade, že prijatého žiaka  zákonný  zástupca nezapíše v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorý splnil kritériá prijímacej skúšky a ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.

 

 1. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

 

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close