Prijímacie skúšky

Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.  Uchádzač sa testom nepreukazuje.
Informácie ohľadne prijímacích skúšok tu:

Usmernenie prijímacie skúšky (23.2.2021)

Kritériá 

PS_Termínovník

Príloha č. 3 (potvrdenie o nastúpení /nenastúpení)

Všeobecné informácie_prijímacie konanie

Obsah učiva zo SJL a MAT

Kritériá

prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

Štvorročný vzdelávací program

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa VZN BBSK č. 34/2017 je stanovená jedna trieda 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý v školskom roku 2020/2021 získal nižšie stredné     vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia podajú do 8. apríla 2021 prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Na prihláške uvedú termín prijímacej skúšky. Riaditeľka pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Prijímacie skúšky uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa budú konať v dňoch 3. mája 2021 (pondelok) a 10. mája 2021 (pondelok) v budove Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine.

 

Kritériá prijatia uchádzačov

 

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku za nasledovných podmienok:

 1. Uchádzačovi, ktorý na 2. stupni ZŠ dosiahol priemerný prospech do 1,5 sa započíta v písomnej časti prijímacej skúšky v povinných predmetov plný počet bodov.
 2. Uchádzači, ktorí nespĺňajú kritéria v bode A) vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika písomnou formou. Ich náplňou bude obsah a rozsah učiva uvedených predmetov podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole –ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.
 3. Pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí v zmysle pokynov vyhlášky MŠVVŠ SR s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

 

 

Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov, ktorý pozostáva z bodov:

 

 1. Za výsledky prijímacej skúšky

– zo slovenského jazyka a literatúry       –           percentuálny  zisk z testu sa premení na body v celkovom skóre (napr.85% = 85 bodov)

– z matematiky       –          percentuálny  zisk z testu sa premení na body v celkovom skóre (napr.85% = 85 bodov)

Maximálny počet bodov je  200.

 

 1. Preferenčné body za prospech na ZŠ budú pridelené podľa koncoročných známok za 7. a 8. ročník a polročných známok v 9. ročníku uvedených na prihláške nasledovným spôsobom:

 

1.1 Povinné predmety:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 

1.2 Profilové predmety :

 • Anglický jazyk
 • Fyzika
 • Chémia

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 Maximálny počet  bodov  je 189.

 

 1. Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené za 1., 2. a 3. miesto krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád (MAT, FYZ, BIO, CHE, GEG, DEJ, OAJ, ONJ, OFJ, ORJ, OSJL) nasledovne:
kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto
krajské 15 10 5
celoslovenské 20 15 10

 

Body budú pridelené za najvyššie dosiahnuté  umiestnenie v olympiáde v 7. až 9. ročníku ZŠ.

Umiestnenia  na medzinárodných  súťažiach  sa  budú  posudzovať rovnako ako umiestnenia na celoslovenských súťažiach.

Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 60.

 

Body za olympiády a iné súťaže uchádzač  získava v každom predmete v danom období za najvyššie umiestnenie.

Body za olympiády a iné súťaže sa budú udeľovať na základe diplomu alebo potvrdenia, ktoré treba predložiť do 16. 4. 2021. Na potvrdení alebo diplome musia byť uvedené presné údaje: meno a priezvisko žiaka, pomenovanie olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, právoplatný podpis a pečiatka.

Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať najneskôr v deň konania prijímacej skúšky hodnoverným dokladom. Rozumie sa tým výsledková listina alebo diplom (prípadne fotokópia) znejúci  na meno a  priezvisko uchádzača  s uvedeným dátumom udelenia, opatrené pečiatkou  ZŠ  a  podpisom jej  riaditeľa. Budú akceptované aj výsledky uvedené v prihláške.

 

 1. Preferenčné body za vynikajúci prospech budú pridelené žiakovi, ktorý počas štúdia na 2. stupni ZŠ dosiahol priemer 1,00 zo všetkých predmetov.

Počet bodov  20.

 

 1. Celkové poradieuchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na  základe súčtu bodov získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov a pridelených preferenčných bodov

Maximálny počet bodov je  469 bodov.

 

 1. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získal minimálne 66 bodov (samostatne v každom teste zo SJL a MAT minimálne 33 bodov).
 2. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:
  • prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – § 67, odsek 3 školského zákona),
  • v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku z matematiky,
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
  • preferenčné  body za úspechy v súťažiach.
 1. Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu). Prijímacia komisia zostaví zoznam uchádzačov v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Poradie uchádzačov bude zverejnené pod prideleným číselným kódom. Riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky. V prípade, že prijatého žiaka  zákonný  zástupca nezapíšev určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorý splnil kritériá prijímacej skúšky a ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.
 2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine boli prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 27.1.2021.

Kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 boli prerokované a schválené radou školy dňa 22.2.2021.

 

Mgr. Anna Borbuliaková, v.r.
riaditeľka školy

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close