História školy

Vznik a rozvoj krupinského gymnázia je nerozlučne spätý so spoločensko-ekonomickými podmienkami hontianskeho regiónu. Gymnázium bolo zriadené 1.septembra 1956 ako jedenásťročná stredná škola podľa zákona č.35/53 o jednotnom školstve. Škola bola umiestnená v budove Základnej deväťročnej školy na Fučíkovej ulici (dnes Školská ulica). Prvým riaditeľom sa stal Andrej Štrigner, učiteľ chémie a biológie.

Od školského roku 1960/1961 bola škola modifikovaná na strednú všeobecnovzdelávaciu školu s trojročným vzdelávacím cyklom. V roku 1965 sa škola profilovala zo školy tzv. základného typu na školu s dvoma vyučovacími vetvami – prírodovednou a humanitnou. Účelom tejto diferenciácie bolo zohľadnenie záujmov žiakov.

Po desiatich rokoch existencie sa škola presťahovala do dnešnej budovy na ulici M.R.Štefánika, kde sídli dodnes. Ďalšia dôležitá reforma je spätá s 1.septembrom 1969, keď podľa zákona č.168/1968 Zb. o gymnáziách bolo zriadené Gymnázium v Krupine ako stredná všeobecnovzdelávacia škola so
4-ročným cyklom.

Polytechnizácia, hlavný princíp československej výchovno-vzdelávacej sústavy, sa prejavila v zavedení vyučovania bloku odborných predmetov základy strojárstvazáklady ekonómie. Odbornú prax študenti vykonávali v krupinských podnikoch ZŤS a Jednota. Vyučovanie týchto predmetov bolo zrušené v roku 1990.

Významným medzníkom v histórii školy bol 1.september 1995, kedy bola otvorená prvá trieda osemročného gymnaziálneho štúdia, príma, zameraná na štúdium cudzích jazykov. Rok 2008 však znamenal začiatok zániku tejto formy štúdia v Krupine, pretože na základe odporúčania Ministerstva školstva utlmiť túto formu štúdia v menších mestách, zriaďovateľ krupinského gymnázia nepovolil otvoriť prímu. Preto v školskom roku 2014/2015 sa škola rozlúčila s poslednými absolventami osemročnej formy štúdia.

Pri príležitosti osláv 40.výročia založenia školy bol gymnáziu prepožičaný čestný názov Gymnázium Andreja Sládkoviča. Slávnostné odovzdanie dekrétu o prepožičaní čestného názvu, ktorý podpísala ministerka školstva Eva Slavkovská, sa uskutočnilo 3.novembra 1995.

Ďalším dôležitým dátumom v histórii školy bol 1.september 1993, kedy bola zriadená Obchodná akadémia v Krupine. Nachádzala sa v priestoroch gymnázia a okrem spoločných priestorov ju s gymnáziom spájalo spoločné riaditeľstvo a spoločný pedagogický zbor. Jej vznik si vyžiadali sociálno-ekonomické pomery hontianskeho regiónu po roku 1989. Po dvadsiatich rokoch existencie však tento typ školy nebol schopný čeliť celospoločenskému tlaku na redukciu obchodných akadémií, k čomu prispieval aj výrazne klesajúci záujem žiakov hontianskeho regiónu o štúdium na tomto type školy. Na konci školského roku 2013/2014 požiadal zriaďovateľ školy Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo školstva o vyradenie Obchodnej akadémie zo siete škôl. Aby odbor obchodná akadémia v Krupine úplne nezanikol, stal sa súčasťou ponuky študijných odborov na Strednej odbornej škole v Krupine, ktorá sa zároveň premenovala na Strednú odbornú školu obchodu a služieb. 1.septembra 2014 Obchodná akadémia v Krupine definitívne zanikla.

Riaditelia Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine:

1956 – 1960 ……………………. Andrej Štrigner

1961 – 1969 ……………………. Jozef Polievka

1970 – 1981 ……………………. Daniel Svitáč

1982 – 1989 …………………… Ladislav Fonód

1990 – 1999 …………………… Mgr. Ján Školník

1999 – 06/2015 ………………. Mgr. Ján Slosiarik

07/2015 – 09/2015………………………… Mgr. Vojtech Papp

10/2015 – 08/2017……………………….. Mgr. Monika Strehárová

09/2017 …………………………………………. Mgr. Anna Borbuliaková

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close