Štipendium

Informácie môžete získať na sekretariáte školy  tč: 045/55 19 212 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

a) 49,78 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 24,89 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné  hodnoty:

                                                  218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
                                                  152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
                                                   99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadosť o štipendium

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na www.uips.sk a ako prílohy musí obsahovať
1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi – štipendium bude priznané
z titulu hmotnej núdze alebo b) doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020. Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná. (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti , potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách ) – štipendium bude priznané z titulu životného minima.

V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (začiatok poberania štipendia).

Zodpovednosť aj v časti rozhodovania, či žiak spĺňa podmienku pre priznanie štipendia z hľadiska príjmu rodiny v ktorej žije, spočíva na riaditeľovi školy.

Podľa §149 ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa. Z citovaného ustanovenia však nevyplýva nárok na poskytnutie štipendia. Ak si žiaci neplnia ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium) aj z týchto dôvodov. Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel alebo mal zníženú známku zo správania.
Všetky žiadosti o poskytnutie štipendia spolu s prílohami zostávajú v archíve školy, preto do CVTI SR treba doručiť len rozhodnutia riaditeľa školy (o priznaní štipendia, rozhodnutia o zmenách pôvodného rozhodnutia napr. o odňatí štipendia).

Dokumenty na stiahnutie:

ziadost_o_poskytnutie_stipendia 21-22

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close