Žiacka školská rada

ČLENOVIA ZŠR:

Predseda študentskej rady  šk. rok 2021/2022 – Bianka Golianová III.G

Podpredseda študentskej rady – Ela Kocková  III.G a Natália Lihocká IV.G

Členovia  ŠR:

Fekiačová Nina, II.G

Verónyová Miriam, II.G

Bartík Martin, III.G

 

Milčíková Viktória IV.G

Koordinátor:  PaedDr. Anna Fedešová

Zloženie Študentskej rady  bolo odhlasované na 1. zasadnutí v školskom roku 2020/2021, dňa 7. októbra 2020. Predseda Bianka Golianová a podpredseda Ela Kocková a Natália Lihocká boli jednohlasne zvolení do svojich funkcií. Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia ŠR.

Plán práce koordinátora a študentskej rady

 

 

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady (ŽŠR).

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Žiacka školská rada sa ustanovuje pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča, M.R. Štefánika 8,   Krupina 963 01 a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom.

2. Sídlo ŽŠR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie Žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciátorom a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k

otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť Žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci

školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy

na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo

vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj

navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4. Iniciuje školskú záujmovú činnosti.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada pripravuje priebeh volieb zástupcu žiakov do Rady školy pri Gymnáziu A. Sládkoviča.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina

všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných

členov ŽSR. Na platné uznesenie ŽSR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do Rady školy pri Gymnáziu A. Sládkoviča je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽSR.

 

Článok IV.

Zloženie Žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má 10 členov, pričom jeden člen je zástupca žiakov v Rade školy pri Gymnáziu A. Sládkoviča.

2. Členmi Žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. Členom ŽŠR sa stáva žiak, ktorého navrhne triedny kolektív.

4. Pri odstúpení 6 a viac členov, si každá trieda opäť navrhne 1 kandidáta, ktorý sa stane členom

ŽŠR.

5. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6. Predsedom sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

7. Z každej voľby sa robí zápisnica podpísaná zapisovateľom.

8. Členstvo v ŽŠR zaniká odstúpením, zanechaním štúdia na gymnáziu, poškodzovaním jej dobrého mena, či odvolaním, ak si člen neplní svoje povinnosti, nadpolovičnou väčšinou ŽSR.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena Žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR

a slobodne sa k nim vyjadrovať

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR

e) predkladať na rokovaniach ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály

f) zrušiť členstvo

2. Člen ŽŠR  je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na

troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.

3. Člen ŽŠR je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo

zasadnutí všetkým žiakom v triede.

4. Ak je člen ŽŠR aj členom inej študentskej organizácie alebo občianskeho

združenia, ktoré má podobnú činnosť ako ŽŠR, je povinný o jej činnosti informovať na

zasadnutiach ŽŠR.

5. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Z každého zasadnutia rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov

zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu Žiackej školskej rady

1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene.

2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

3. Vypracuje plán práce na začiatku nového školského roka a správu o činnosti na konci školského

roka a odovzdá na vedení školy.

4. Predseda ŽŠR má právo:

a) požadovať vysvetlenie k absencii členov ŽŠR na zasadnutiach

b) byť informovaný o činnosti členov ŽŠR poverených vykonaním zverenej úlohy

c) rozdeľovať úlohy

d) vylúčiť člena i nečlena ŽŠR z miestnosti zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania

5. Podpredseda ŽŠR zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

 

Článok VII.

Koordinátor žiackej školskej rady

1. Koordinátor ŽŠR je učiteľ školy, ktorého touto funkciou poverí riaditeľ školy na obdobie jedného školského roka.

2. Koordinátor ŽŠR s predsedom ŽŠR vedeniu školy predkladá podnety ŽŠR.

3. Koordinátor ŽŠR spolu s vedením školy zabezpečuje výkon pedagogického dozoru na akciách

ŽŠR, ktoré gestoruje škola.

4. Koordinátor ŽŠR sa zúčastňuje na rokovaní rodičovskej rady, ktorá ho prizve, ak rokuje

o problémoch študentov školy.

 

Článok VIII.

Hospodárenie Žiackej školskej rady

1. Náklady na činnosť ŽŠR sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

2. ŽŠR nemá vlastný majetok.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia, zasadnutia, rokovací poriadok.

1. ŽŠR zasadá podľa potreby, minimálne raz za mesiac, po vzájomnej dohode jej členov, ak nie je stanovené inak.

2. Zasadnutia ŽŠR sú verejné.

3. Z každého zasadnutia sa vedie prezenčná listina a zápisnica je podpísaná zapisovateľom.

4. Kópie zápisníc sa odovzdávajú vedeniu školy.

 

Článok X.

Tento štatút bol schválený riaditeľom školy, prerokovaný a ďalej schválený na zasadnutí ŽŠR.

 

 

 

V Krupine, 26.9. 2017

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close