Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri GAS v Krupine

P. č. Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
1. Mgr. Karol Vereš
2. Mgr. Oľga Gajdošíková
Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
1. Jana Poliovková
Traja zvolení zástupcovia rodičov:
1. Ing. Monika Ungvarská
2. Ing. Magdaléna Lihocká
3. Mgr. Monika Strehárová
Jeden zvolený zástupca žiakov školy:
1. Alžbeta Tomašovicová
Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Ľubica Dutkievičová
2. Mgr. Maroš Skopal
3. Ing. Radoslav Vazan
4. Mgr. Imrich Kováč

Predseda rady školy: Mgr. Karol Vereš

 

Štatút rady školy

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Rada školy sa zriaďuje pri GAS v Krupine.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej ustanovená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Článok III.

Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy: a.) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy v zmysle § 4 zákona 596/2003 Z. z. (odsek 2 – výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy; odsek 3 – rada školy prizýva na výberové konanie zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu s hlasom poradným; odsek 4 – návrh
  na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia); b.) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa (v zmysle § 3, odsek 2, zákona 596/2003, je návrh rady školy pre zriaďovateľa záväzný); c.) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením;d.) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam, uvedeným v § 3, odseku 8 písmeno b) až d) a § 5 odseku 7 zákona č. 596/2003:

  1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
  2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,li>
  3. k návrhu na úpravy v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a k predpokladaným počtom žiakov v týchto predmetoch,
  4. k návrhu rozpočtu,
  5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
  7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
  8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho vyhodnoteniu,
  9. k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu.

Článok IV.

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má najviac 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
 2. Členmi rady školy sú: 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov 3 zvolení zástupcovia rodičov 2 dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 1 delegovaný zástupca obce, v ktorej má škola sídlo 1 delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 1 zvolený zástupca žiakov
 3. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, ani jeho zástupca.

Článok V.

Spôsob voľby členov rady školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
 4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.
 5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť fyzická osoba, ktoré je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 6. Členstvo v rade školy zaniká a) uplynutím funkčného obdobia rady školy, b) vzdaním sa členstva, c) ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo zástupcom riaditeľa školy, d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,  g) odvolaním zvoleného člena, podľa § 25, odsekov 5 a 6 , zákona 596/2003,h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného úradu, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

  j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

  Po zaniknutí členstva niektorého z členov sa do jedného mesiaca uskutočnia doplňujúce voľby.

 7. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania. Členstvo sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

Článok VI.

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Predsedom rady školy nemôže byť zvolený zástupca žiakov.
 4. Predsedu rady školy rada školy odvolá, aka.) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,b.) o to sám požiada.
 5. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, aka.) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,b.) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo štatútom rady školy,
 6. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 7. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 8. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.
 9. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 10. Zasadnutie rady školy je verejné, ak sa rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 11. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Článok VII.

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen má právo:a.) voliť a byť volený,b.) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,c.) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú premetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,d.) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,e.) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VIII.

Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatútu, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 8. Výročná správa obsahuje:a.) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,b.) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,c.) ďalšie údaje určené radou školy.
 9. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Článok IX.

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Článok X.

Finančné zabezpečenie rady školy

 1. Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy ustanovenej v škole, ktorá je právnickou osobou, zabezpečuje riaditeľ školy.
 2. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy. Rada školy nemá vlastný majetok.

Článok XI.

Výročná cena rady školy

Rada školy v spolupráci s riaditeľstvom školy udeľuje každoročne Výročnú cenu jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý dosiahol mimoriadny úspech pri reprezentácii školy.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Prípadné zmeny a doplnenia štatútu sa po schválení v rade školy upravia formou doplnku k štatútu.

 

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close