Výchovný poradca

Hlavné úlohy a ciele výchovného poradcu:

  • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy,
  • pozornosť venovať práci s problémovými žiakmi formou pravidelných konzultácií výchovného poradcu s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami,
  • venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triede a škole so zámerom podporiť hodnotu človeka a dbať o rozvoj demokratických medziľudských vzťahov,
  • pomáhať sociálne znevýhodneným žiakom, spolupracovať pri tom so zákonnými zástupcami,
  • poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • rozvíjať spoluprácu so základnými školami v regióne,
  • spolupracovať s CPPPaP, Úradom práce, koordinátormi pre jednotlivé výchovy, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy a so zákonnými zástupcami,
  • podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, dobrej klímy v triedach a na škole.

Výchovný poradca na GAS Krupina: RNDr. Viera Holíková

 

1. Konzultačné hodiny

2. AKO NA VYSOKÚ ŠKOLU

3. KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

4. Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2021/2022

5. VZOR PRIHLÁŠKY

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close